Announcement
15 Apr
|
2023
Saturday
Buurtmeningen
April 15, 2023

NEDERLANDS

‘Buurtmeningen’ is het eerste initiatief van ‘Buurtverbinders’, het project dat we voor de wijkbegroting 2023 hebben voorgesteld en verkozen is door de bewoners. Samen met buurtbewoners maakte beeldend kunstenaar Judith Segers een muurschildering op de panelen van de voormalige viswinkel aan het Zonneplein. De kleurrijke onderwaterwereld die op de muurschildering is afgebeeld, laat een variatie aan vissen zien, die de diversiteit aan meningen van bewoners over de Tuindrop-Oostzaan verbeeldt.

De muurschildering kreeg vorm in vier weken, waarbij elke week zijn eigen mijlpaal had met betrekking tot de betrokkenheid die ze van de gemeenschap nodig had om dit project te realiseren. Gedurende de eerste twee weken werd het aangewezen gebied gemarkeerd met een bord waarop stond: "Hier komt een muurschildering" en nodigde iedereen uit om mee te doen. Voorbijgangers werden aangemoedigd om hun ideeën en meningen bij te dragen door berichten achter te laten via een QR-code, briefjes in een mailbox of door persoonlijke gesprekken. Het belangrijkste doel was om mensen het gevoel te geven dat ze een uitlaatklep hadden voor hun gedachten, en om een gevoel van samenwerking met hun buren aan te moedigen bij het creëren van een kunstwerk. Bovendien ging Judith actief in gesprek met de lokale bevolking door hun berichten te verzamelen en met hen te praten. Dit bood de gelegenheid om de behoeftes en aspiraties van de buurt beter te begrijpen en ervoor te zorgen dat hun input werd geïntegreerd in het ontwerp van de muurschildering.

Na het verzamelen van de input van een aantal Tuindorpers kon de muurschildering in de derde week eindelijk vorm gaan krijgen. Terwijl ze de muurschildering schetste, nodigde Judith de buurt uit om mee te doen en deel te nemen aan het schetsen en ontwerpen van het werk. Uiteindelijk kwam de muurschildering tot leven, waarbij Judith de verzamelde meningen en ideeën nauwkeurig verwerkte. Met artistieke uitvoering en door zorgvuldige samenwerking dient de muurschildering als een weerspiegeling van de collectieve geest van de buurt en toont het de diversiteit en levendigheid van Tuindorp.

Met dit project wilde Judith zinvolle gesprekken binnen de gemeenschap op gang brengen. Het project bood bewoners ook een platform om hun creativiteit te uiten en hun artistieke vaardigheden te tonen. Door een platform voor dialoog, gemeenschapsbetrokkenheid en expressie mogelijk te maken, hopen we dat het project heeft geleid tot sociale cohesie, het gevoel van saamhorigheid onder de bewoners heeft versterkt en een gedeeld gevoel van trots op hun buurt heeft bevorderd.

ZIE HET EINDPROUCT HIER!

---------------

ENGLISH

‘Neighborhood Opinions’ is first initiative from ‘Neighborhood Connectors’, the project we proposed for the neighborhood budget 2023 and was voted by the residents. Together with locals for the area, visual artist Judith Segers created a mural over the panels of the former fish shop located at Zonneplein. The colorful underwater world depicted in the mural show a variety of fish, which represent the diversity of opinions that residents have about the Tuindrop-Oostzaan.

The mural took shape in the span of four weeks, each week having its own milestone in terms of the engagement she needed from the community in order to realise this project. During the first two weeks, the designated area was marked with a sign stating, “I will make a mural here” and inviting everyone to participate. Passersby were encouraged to contribute their ideas and opinions by leaving messages either through a QR code, note submissions in a mailbox, or in-person conversations. The main aim was for people to feel they had an outlet for their thoughts, as well as fostering a sense of collaboration with their neighbors in a creation of something. Additionally, Judith actively engaged with the locals by collecting their messages and speaking with them. This provided an opportunity to better understand the desires and aspirations of the community, ensuring their voices were integrated into the mural's design.

After collecting the input from a several Tuindorpers, the mural could finally start to take shape in the third week. Whilst sketching the mural, Judith invited the community to join in and participate in sketching and designing the piece. Ultimately, the mural was brought to life, with Judith meticulously incorporating the opinions and ideas gathered. Through careful collaboration and artistic execution, the mural serves as a reflection of the neighborhood's collective spirit, showcasing the diversity and vibrancy of Tuindorp.

With this project, Judith aimed to initiate meaningful conversations within the community. The project also provided a platform for residents to express their creativity and showcase their artistic skills. By facilitating a platform for dialogue, community engagement and expression, we hope the project resulted in social cohesion, strengthened the sense of belonging among residents and promoted a shared sense of pride of their community.

SEE THE FINAL PRODUCT HERE!

TICKETS
WEBSITE
EXTRA INFO
...
PARTICIPANTS
Judith Segers
LOCATION
RESIDENTS
tt. neveritaweg 55-57
1033 WB Amsterdam, NH
NOORD HOLLAND